Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): - Các từ in đậm trong câu a. đứng trước danh từ và biểu thị số lượng sự vật. - Từ in đậm trong câu b. đứng sau danh từ và biểu thị thứ tự. Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Từ đôi trong câu a. là danh từ chỉ đơn vị, không phải số từ. Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ...

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất : Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): – Các từ in đậm trong câu a. đứng trước danh từ và biểu thị số lượng sự vật. – Từ in đậm trong câu b. đứng sau danh từ và biểu thị thứ tự. Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Từ đôi trong câu a. là danh từ chỉ đơn vị, không phải số từ. Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1): Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: Tá, cặp, chục, ngàn,…

Hướng dẫn soạn văn bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Con Rồng Cháu Tiên ngắn nhất 1Hướng dẫn soạn văn lớp 6 bài Số từ và lượng từ ngắn nhất

Trả lời Soạn văn bài Số từ phần câu hỏi

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Các từ in đậm trong câu a. đứng trước danh từ và biểu thị số lượng sự vật.

– Từ in đậm trong câu b. đứng sau danh từ và biểu thị thứ tự.

Câu 2 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Từ đôi trong câu a. là danh từ chỉ đơn vị, không phải số từ.

Câu 3 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: Tá, cặp, chục, ngàn,…

Trả lời Soạn văn bài Lượng từ phần câu hỏi

Câu 1 (trang 128 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ in đậm là lượng từ, giống với số từ ở chỗ cùng đứng trước danh từ nhưng khác ở chỗ: Số từ chỉ số lượng sự vật, lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Câu Phần trước Phần trung tâm Phần sau
t2 t1 T1 T2 s1 s2
các hoàng tử
những kẻ thua trận
cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ

– Một số từ có ý nghĩa và công dụng tương tự: Tất cả, hết thảy, cả thảy, toàn thể, toàn bộ; các, mọi, từng, mỗi, mấy,...

Trả lời Số từ và lượng từ phần luyện tập

Câu 1 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Số từ chỉ số lượng: Một canh, hai canh, ba canh, năm canh.

– Số từ chỉ thứ tự: Canh bốn, canh năm.

Câu 2 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

Các từ trăm, ngàn, muôn là không phải chỉ số lượng chính xác là 100, mà là số từ chỉ số lượng, tượng trưng cho số lượng rất nhiều.

Câu 3 (trang 129 sgk Ngữ Văn 6 Tập 1):

– Giống nhau về ý nghĩa giữa hai từ này là chỉ sự tách nhỏ sự vật.

– Khác:

+ Từng mang ý nghĩa lần lượt, có trình tự, hết cái này đến cái khác.

+ Mỗi mang ý nghĩa nhấn mạnh sự tách biệt, không có nghĩa lần lượt theo trình tự.

Có thể bạn quan tâm